Pol Wachtmeister a D Marianne Lehmann

Sekretärin und Fähnrich:

Pol Wachtmeister a D Lehmann Marianne
Strandweg 86
3004 Bern
P 031 302 06 76
M 079 247 79 48

Mail: mlfelsenau@bluewin.ch
Major Urs Burkhalter - Eidg. Schiessoffizier & Marsch Kdt Berner Distanzmarsch

Kassier:

Major Burkhalter Urs
Postfach
3052 Zollikofen
031 911 12 82
Mail: urs@burkhalter.li
Facebook
Berner Distanzmarsch
Hauptadjutant Stefan Rubi - Projekt-Unteroffizier WEA, Armeestab

Technischer Leiter:

Hauptadjutant Rubi Stefan
Kirchstrasse 1
3065 Bolligen
M 079 408 46 79
Mail: stefan.rubi@bluewin.ch
Mail:(dienstlich) stefan.rubi@vtg.admin.ch